მთავარი

მეცნიერების, მკვლევრების, დოქტორანტების, პრაქტიკოსებისა და ბენეფიციარების გაერთიანება ქვეყნის სოციალური კეთილდღეობის მისაღწევად!
სოციალური მუშაობა, როგორც ინტეგრაციული დისციპლინა იყენებს სოციალურ მეცნიერებებში არსებულ თეორიებს, ასევე ქმნის სოციალური მუშაობის ინტეგრაციულ თეორიებს, ე.წ. „ადგილობრივ ცოდნასა“ და მოდელებს კომპლექსური და კრიტიკული სოციალური პრობლემების გადასაჭრელად.
Previous
Next