პროექტები

პროექტი “აივ ინფექციის პრევენცია ქუჩასთან დაკავშირებულ ახალგაზრდებთან”

პროექტს ახორციელებს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი და სოციალური მომსახურებებისა და ინტერვენციების  მეცნიერული განვითარების კვლევითი ცენტრი, რომელიც დაარსდა სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით, 2018 წლის თებერვალში (გრანტი ფუნდამენტური კვლევებისათვის N FR17_31).

პროექტის ფარგლებში იგეგმება ფართომასშტაბიანი სამეცნიერო კვლევა ქუჩასთან დაკავშირებულ ახალგაზრდებთან 2018-2020 წლის განმავლობაში. კვლევის მიზანია ქუჩასთან დაკავშირებულ ახალგაზრდებში აივ ინფექციის გამომწვევი სარისკო ქცევების შესწავლა და მიკრო და მაკროდონის პრევენციის მონახაზის განვითარება, რომელიც მეცნიერულ მტკიცებულებებზეა დაფუძნებული. ეს საქართველოში პირველი სამეცნიერო პროექტია სოციალური მუშაობის მიმართულებით.