კვლევები

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული      პრაქტიკა;

თემზე დაფუძნებული ინტერვენცია;

თანამონაწილეობითი კვლევა;

კრიტიკული პრაქტიკული კვლევა.

სოციალური მუშაობის ძირითად კონსტრუქტებთან, პროფესიულ მიზნებთან, ეთიკის კოდექსსა და ღირებულებებთან შესატყვისობა;

მთავარი სოციალური პრობლემები დანახულია სისტემურად;

ემსახურება სოციალურ ცვლილებას, სოციალური სამართლიანობის მიღწევას.

 • ბავშვების, ახალგაზრდებისა და ოჯახების კეთილდღეობა; სოციალური დაცვის სისტემა და სოციალური ზრუნვა;
 • პენიტენციარული სისტემა: არასრულწლოვანი დამნაშავეები; კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები;
 • ადამიანთა უფლებების დაცვა, კულტურული, რელიგიური და სხვა ნიშნით მრავალფეროვნება;
 • ოჯახში ძალადობა და ძალადობა სხვა ნიშნით;
 • ფსიქიკური ჯანმრთელობა, წამალდამოკიდებულება, ალკოჰოლიზმი;
 • საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემები, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, აივ-შიდსის ინფექცია და სექსუალური გზით გადამდები დაავადებების პრევენცია;
 • მიგრაცია და ინტეგრაციის პრობლემები; ლტოლვილები, იძულებით გადაადგილებული პირები;
 • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები და ხანდაზმულები;
 • სკოლის სოციალური მუშაობა და რთული ქცევის ბავშვები;
 • უსახლკარობა, სიღარიბის ზღვარზე მყოფი მოსახლეობა, უმუშევრობა;
 • ქრონიკული და სიცოცხლისათვის საშიში დაავადებების მქონე პაციენტები (პალიატიური ზრუნვა).

სოციალური პოლიტიკის მეცნიერული საფუძვლების განვითარება;

ეფექტური სოციალური კეთილდღეობის პროგრამები და  პრაქტიკა;