პუბლიკაციები

  1. ქუჩასთან დაკავშირებული ახალგაზრდები ეთიკური კვლევა და ანალიტიკა
  2. კონსულტირება სოციალურ მუშაობაში ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოცდილება
  3. Ethical Considerations for Social Work Research With Vulnerable Children and Their Families. Shorena Sadzaglishvili1 , Teona Gotsiridze1 , and Ketevan Lekeshvili1